Jounen jodu a, gras ak pwogrè medsin nan mond lan, yon moun ki trape VIH SIDA ka viv nòmalman ak viris la san kè kase. Lè w gen VIH-pozitif, sa souvan chanje lavi w, men gen konsèy ak sipò ki pral ede w si w gen nenpòt dout oswa difikilte pandan menm ou trape maladi a sou nenpòt fòm.

Viv ak VIH, wi se li posib! Avanse domèn medikal yo nan zafè teknolojik yo gen ase mwayen ak ekipman pou detekte prezans viris la atravè tès depistaj yo. Si w teste pozitif, w ap pran swen pa yon doktè espesyalize ki pral preskri w yon tretman alontèm, rekòmande pou w rete an bon sante.

Pou w fè sa a, ou dwe adopte kèk reflèks epi evite mete tèt ou nan difikilte, pou egzanp ” evite swiv tretman yo san kontinwite”.

Li enpòtan pou w jwenn 2 bagay sa yo “Jwenn yon bon sipò epi yon swivi medikal byek detaye”.

Vrèman vre, gras ak tretman ak yon ijèn ki stab, yon moun ki gen VIH SIDA a nan san li kapab viv menmjan ak tout moun epi pataje lavi ak fanmi l fanmi epi zanmi l, mete sou relasyon sosyal li ak pwofesyonèl li kòmsadwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *